AM-SPUR-NULL
American Trains
 
 

 

        
          LAUBBÄUME / DECIDUOUS TREES

          WALDBIRKE / FOREST BIRCH (2Stück/Pcs.)
        Art/Item
          M-51-2313   18 - 22 cm  Sommer/Summer 2Stück/Pcs.   € 18,00
          M-52-2313   18 - 22 cm  Herbst/Autumn  2Stück/Pcs.      € 18,00
        
                                   Waldbirke / Forest Birch
                                 Sommer/summer  -  Herbst/Autumn

          APFELBAUM  / APPLE TREE   
        Art/Item
          M-51-2304  7 cm  Sommer/Summer mit Äpfel/with Apples       €  5,00
          M-51-2404  12-16cm Sommer/Summer mit Äpfel/with Apples  € 30,00
          M-52-2304  7 cm Herbst/Autumn                                           €   5,00
          M-52-2404  12-16cm Herbst Autumn                                      € 30,00
          M-53-2304  7 cm Sommer/Summer ohne/without Apples           €  5,00
          M-53-2404  12-16cm Sommer/summer ohne/without Apples     € 30,00
                    
                                                                  Apfelbaum / Apple Tree
                    mit Äpfeln/with Apples            ohne Äpfel/without Apples               Herbst/Autumn

          NADELBÄUME / CONIFEROUS TREES
        WEISSTANNE / FIR
          Art/Item
        M-51-4101  6 - 10 cm  Sommer/Summer                   € 12,00
          M-51-4201  12 - 16 cm  Sommer/Summer                 € 12,00
          M-51-4301  18 - 22 cm  Sommer/Summer                 € 13,00
          M-51-4401  30 - 40 cm  Sommer/Summer                 € 40,00
     
                                                              Weisstanne / Fir     

 
          WALDKIEFER / PINE 
        Art/Item
        M-51-4104  6 - 10 cm  Sommer/Summer                      € 12,00
         M-51-4204  12 - 16 cm  Sommer/Summer                     € 12,00
         M-51-4304  18 - 22 cm  Sommer/Summer                     € 13,00
         M-51-4404  30 - 40 cm  Sommer/Summer                     € 40,00
        
               Waldkiefer / Pine

 
         WALDFICHTE / FOREST SPRUCE
       Art/Item
        M-51-4105  6 - 10 cm  Sommer/Summer             € 12,00
        M-51-4205  10 - 16 cm  Sommer/Summer           € 12,00
        M-51-4305  18 - 22 cm  Sommer/Summer           € 13,00
        M-51-4405  30 - 40 cm  Sommer/Summer           € 40,00
        
                                                    Waldfichte / Forest Sprucer

 
         FICHTE SPRUCE
         Art/item
         M-51-4106  6 - 10 cm  Sommer/Summer              € 12,00
         M-51-4206  12 - 16 cm  Sommer/Summer            € 14,00
         M-51-4306  18 - 22 cm  Sommer/Summer            € 16,00
         M-51-4406  30 - 40 cm  Sommer/Summer            € 50,00
        
                                                      Fichte / Spruce

          Seite/Page 3  weiter/next   - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 -  zurück/back

        

        

Copyright (c)2011 AM-SPUR-NULL