AM-SPUR-NULL
American Trains
 
 

 

         

           FLOCK / STATIC GRASS

           

           FLOCK NADELBAUM / CONIFEROUS TREE
           Art/Item                                  
           M-54-0101 Lärchennadeln / Larch-needles 1mm 30gr.          € 4,00                    
           M-54-0102 Fichtennadeln / Spuce-needles 1mm 30gr.          € 4,00 

                   
           FLOCK 2MM
           M-54-0201 Frühlingsgrüm / Spring green 2mm 50gr.           € 4,00 
           M-54-0202  Grasgrün / Grass green 2mm 50gr.                   € 4,00                                                            
           M-54-0203 Waldgrün / Forest green 2mm 50gr.                   € 4,00
           M-54-0204 Dunkelgrün / dark green 2mm 50gr.                  € 4,00
           M-54-0205 Braun / brown 2mm 50gr.                                 € 4,00
           M-54-0206 Beige / beige 2mm 50gr.                                   € 4,00

 
            FLOCK 6MM
            M-54-0601  Hellgrün / Light green 6mm 30gr.                    € 4,00
            M-54-0602  Grasgrün / Grass green 6mm 30gr.                  € 4,00
            M-54-0603  Waldgrün / Forest green 6mm 30gr.                 € 4,00
            M-54-0604  Dunkelgrün / Dark green 6mm 30gr.                € 4,00
            M-54-0605  Olivegrün / Olive green 6mm 30gr.                  € 4,00
            M-54-0606  Kiefer waldgrün / Pine forest green 6mm 30gr. € 4,00
            M-54-0607  Trockengras / Dry grass 6mm 30gr.                 € 4,00
            M-54-0608  Beige / Beige 6mm 30gr.                                € 4,00

           
              FLOCK 12MM
              M-54-1201  Hellgrün / Light green 12mm 30gr.                 € 4,00
              M-54-1202  Grasgrün / Grass green 12mm 30gr.               € 4,00
              M-54-1203  Waldgrün / Forest green 12mm 30gr.              € 4,00
              M-54-1204  Dunkelgrün / Dark green 12mm 30gr.             € 4,00
              M-54-1205  Olivegrün / Olive green 12mm 30gr.                € 4,00
              M-54-1206  Beige /Beige 12mm 30gr.                               € 4,00

 
 
 
            Seite/Page 7   - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 zurück/back
          
 
            
 
 
 
 
 

        

 
 
         

Copyright (c)2011 AM-SPUR-NULL